Jijai Prakashan Near Kanyashala Bus Stop, 584, Narayan peth , Pune- 411030, Maharashtra
Phone: (020) 24476539 Email :contact@jijaiprakashan.com